Home » Đánh xóc đĩa » trải nghiệm khi ở Chung cư Gold Tower

trải nghiệm khi ở Chung cư Gold Tower

– Với số tiền mà Chung cư Gold Tower dự định đầu tư xây dựung nhà ở Chung cư Gold Tower chỉ cần đầu tư tài chính nhằm sinh lợi tạo nguồn hồ trợ hàng năm cho Chung cư Gold Tower, Nhà nước klhông phải mất đi đồng nào mà còn tạo được công ăn việc làm cho các thành phần kính tế, các tầng lớp nhân dân khác…;
– Không phải lo áp lực về giải phóng mặt bằng, không sợ là không có doanh nghiệp tham gia đầu tư vì đã gỡ được khúc mang tính cơ bản đó là nhà nước quyết định giá cho thuê (điều này đi ngược lại cơ chế thị trường);
– Tạo được tính cạnh tranh trong đầu tư;
– Tạo được môi trường xã hội hóa cụ thể và dần đi đến chuyên nghiệp làm hình mẫu cho các chủ trường chính sách khác;
– Đáp ứng được mục tiêu đã được Chính phủ đề ra đó là tạo điều kiện cho Chung cư Gold Tower;
– Loại trừ phát sinh tiêu cực do loại trừ cơ chế xét duyệt, xin cho đối với đối tượng Chung cư Gold Tower do thi trường luôn có xu hướng cung nếu như còn cầu cụ thể ở đây là nếu có lợi thì nhiều nhà đầu tư mà nhiều nhà đầu tư thì cung sẽ đáp ứng cầu nên không cần xét duyệt nữa;
– Nhà nước không phải mở rộng bộ máy trong quá trình vận hành các khu nhà này;
– Theo tôi nên hạn chế đến mức thấp nhất sự can thiệp của NN vào vận hành thuần túy của thị trường (ở đây là lãi);
2. Đối với các nhà đầu tư :
– Tạo được môi trường cạnh tranh lành mạnh;
– Không còn tâm lý trông chờ, lợi dụng hoặc yêu sách những điều kiện ưu đãi của Nhà Nước;
– Tự cân đối và tính toán bài tóan lợi ích, sự sống còn của doanh nghiệp theo quy luật thị trường;
– Sẽ không còn các Nhà đầu tư “con ruột” hoặc “con nuôi” trong các chủ trương chính sách của Chính Phủ;
3. Đối với Chung cư Gold Tower :
Là đối tượng trực tiếp thụ hưởng chính sách ưu đãi của Nhà nước sẽ chủ động được mức giá thuê nhà, ít hảnh hưởng bởi biến động thị trường. với đối tượng này Nhà nước cũng có thể có chính sách cho vay để thuê nhà, tiền sẽ được chuyển trực tiếp cho đơn vị cho thuê sau khi chủ thể thụ hưởng đã xác định giá trị thuê;
Xin có một vài suy nghĩ như trên và xin lượng thứ nếu không phù hợp.

Author: Tan MK
Tags